Privaatsuspoliitika

I. Vastutava töötleja nimi ja aadress

Vastutav töötleja isikuandmete kaitse üldmääruse, liikmesriikide andmekaitseseaduste ja muude andmekaitset käsitlevate õigusaktide tähenduses on:

Deutsch-Baltische Handelskammer in Estland, Lettland, Litauen e.V. (Saksa-Balti Kaubanduskoda)

Breite Str. 29

10178 Berlin

Saksamaa

Tel: 00371 6732 0718

E-post: info(at)ahk-balt.org

Veebileht: www.ahk-balt.org

II. Andmete töötlemisest üldiselt

 1. Isikuandmete töötlemise ulatus

Töötleme oma kasutajate isikuandmeid ainult ulatuses, mis on vajalik veebilehe toimimiseks ning meie sisu ja teenuste pakkumiseks. Kasutajate isikuandmeid töödeldakse vastavalt nõuetele ainult kasutaja nõusolekul. Erandi moodustavad juhud, kus eelneva nõusoleku küsimine ei ole praktilistel põhjustel võimalik ja andmete töötlemine on õigusaktides lubatud.

 1. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Juhul kui küsime isikuandmete töötlemiseks andmesubjektilt nõusoleku, on isikuandmete töötlemise õiguslik alus EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 lõike 1 punkt a. Isikuandmete töötlemine, mis on vajalik lepingu täitmiseks, mille osaline andmesubjekt on, põhineb GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktil b. Sama kehtib ka töötluse kohta, mis on vajalik lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks. Kui töötlemine on vajalik meie ettevõtte või kolmanda isiku õigustatud huvi korral ja seda huvi ei kaalu üles andmesubjekti huvid, põhiõigused ja -vabadused, on töötlemise õiguslik alus GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f.

 1. Andmete kustutamine ja säilitamise kestus

Andmesubjekti isikuandmed kustutatakse või tehakse kättesaamatuks kohe, kui nende säilitamise eesmärk langeb ära. Pikem säilitamine on võimalik, kui see on ette nähtud Euroopa või riigisiseste õigusaktidega, mis vastutavale töötlejale kohalduvad. Andmed muudetakse kättesaamatuks või kustutatakse ka siis, kui nimetatud normides ette nähtud salvestustähtaeg saab läbi, välja arvatud juhul, kui andmete säilitamine on vajalik lepingu sõlmimiseks või täitmiseks.

III. Veebilehe kasutatavus ja logifailide loomine

 1. Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus

Igal veebilehe avamisel kogub meie süsteem automatiseeritult andmeid ja infot veebilehe avanud arvuti kohta. Kogutakse järgmisi andmeid:

1) andmed veebilehitseja tüübi ja versiooni kohta;

2) kasutaja operatsioonisüsteem;

3) kasutaja internetiteenuse pakkuja;

4) kasutaja IP-aadress;

5) juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg;

6) veebilehed, mida kasutaja süsteem meie veebilehe kaudu avab.

 1. Andmetöötluse õiguslik alus

Andmete ja logifailide ajutise säilitamise õiguslik alus on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f.

 1. Andmetöötluse eesmärk

IP-aadressi ajutine salvestamine süsteemis on vajalik selleks, et võimaldada edastada veebilehte kasutaja arvutile. Selleks tuleb kasutaja IP-aadress seansi ajaks salvestada.

Logifailid salvestatakse selleks, et tagada veebilehe toimivus. Lisaks aitavad andmed meil veebilehte optimeerida ning tagada meie infotehnoloogiasüsteemide turvalisus. Sellega seoses andmeid turunduseesmärgil ei analüüsita.

 1. Säilitamise kestus

Andmed kustutatakse kohe, kui need andmete kogumise eesmärgi saavutamiseks enam vajalikud pole. Andmete kogumisel veebilehe kasutatavuse eesmärgil toimub kustutamine seansi lõpus.

Andmete salvestamisel logifailidesse toimub kustutamine hiljemalt seitsme päeva jooksul. Kauem säilitamine on võimalik. Sellisel juhul kustutatakse või eemaldatakse kasutaja IP-aadressid, nii et nende seostamine veebilehe avanud kliendiga pole enam võimalik.

 1. Vaidlustamise ja kustutamise võimalus

Andmete kogumine veebilehe kasutatavuse eesmärgil ning andmete salvestamine logifailidesse on veebilehe toimimise jaoks vältimatult vajalik. Seetõttu kasutajal vaidlustamise võimalust ei ole.

IV. Küpsiste kasutamine

A) Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus

Kasutame oma veebilehe kasutusmugavuse parandamiseks küpsiseid. Osa meie veebilehe elemente nõuavad, et veebilehe avanud veebilehitsejat oleks võimalik tuvastada ka pärast lehe vahetust. Selle käigus isikuandmeid ei koguta.

Küpsistele edastatakse ja neis salvestatakse järgmised andmed:

(1) fonts = standardne küpsisemuutuja, mida kasutame selleks, et kirjatüüpe värskendamise ajal uuesti veebilehitsejasse laadida.

(2) fullcss = standardne küpsisemuutuja, mida kasutame selleks, et CSS-fail värskendamise ajal uuesti veebilehitsejasse laadida.

Küpsiste maksimaalne eluiga: 730 päeva

Lisaks kasutame oma veebilehel küpsiseid, mis võimaldavad analüüsida kasutajate käitumist veebilehel.

Selle käigus võidakse edastada järgmisi andmeid:

_ga = Google Analyticsi kordumatu identifikaator kasutaja identifitseerimiseks (koosneb kliendi tunnusest ja ajatemplist) | Standardne aegumistähtaeg 2 aastat. _gat = parameeter, mille alusel vähendab Google Analytics päringute sagedust

_gid = Google Analyticsi kordumatu identifikaator kasutaja identifitseerimiseks (koosneb kliendi tunnusest ja ajatemplist) | Standardne aegumistähtaeg 24 tundi. Selliselt kogutud kasutajaandmed pseudonüümitakse tehniliste meetmete abil.

Seetõttu ei ole enam võimalik seostada andmeid veebilehe kasutajaga. Andmeid ei säilitata koos kasutaja muude isikuandmetega.

Meie veebilehe avamisel teavitatakse kasutajaid teaberiba kaudu küpsiste kasutamisest analüüsi eesmärgil ning osutatakse andmekaitsedeklaratsioonile. Seoses sellega osutatakse ka sellele, kuidas küpsiste salvestamist veebilehe sätetes keelata.

Kui te ei soovi andmete jälitamist, saate selle keelata selles andmekaitsedeklaratsioonis Google Analyticsit puudutavas jaotises.

b) Andmetöötluse õiguslik alus

Isikuandmete töötlemisele tehniliselt vajalike küpsiste abil annab õigusliku aluse GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f.

Isikuandmete töötlemisele küpsiste abil analüüsimise eesmärgil annab kasutaja nõusoleku olemasolu korral õigusliku aluse GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a.

c) Andmetöötluse eesmärk

Tehniliselt vajalike küpsiste kasutamise eesmärk on lihtsustada kasutaja jaoks veebilehe kasutamist. Mõnda meie veebilehe funktsiooni ei saa ilma küpsiste kasutamiseta pakkuda. Nende küpsiste puhul tuleb veebilehitseja tuvastada ka pärast lehe vahetamist.

Küpsiseid on vaja järgmisel otstarbel:

(1) fonts = standardne küpsisemuutuja, mida kasutame selleks, et kirjatüüpe värskendamise ajal uuesti veebilehitsejasse laadida.

(2) fullcss = standardne küpsisemuutuja, mida kasutame selleks, et CSS-fail värskendamise ajal uuesti veebilehitsejasse laadida.

Küpsiste maksimaalne eluiga: 730 päeva

Tehniliselt vajalike küpsiste abil kogutud kasutajaandmeid ei kasutata kasutajaprofiilide koostamiseks.

Analüüsiküpsiseid kasutatakse selleks, et meie veebilehe kvaliteeti ja sisu parandada. Analüüsiküpsiste abil saame teada, kuidas veebilehte kasutatakse, ning nii saame oma pakkumist pidevalt optimeerida.

Selle käigus võidakse edastada järgmisi andmeid:

_ga = Google Analyticsi kordumatu identifikaator kasutaja identifitseerimiseks (koosneb kliendi tunnusest ja ajatemplist) | Standardne aegumistähtaeg 2 aastat;

_gat = parameeter, mille alusel vähendab Google Analytics päringute sagedust;

_gid = Google Analyticsi kordumatu identifikaator kasutaja identifitseerimiseks (koosneb kliendi tunnusest ja ajatemplist) | Standardne aegumistähtaeg 24 tundi;

e) Säilitamise kestus, vaidlustamis- ja eemaldamisvõimalus

Küpsised salvestatakse kasutaja arvutisse ja edastatakse sealt meie lehele. Seetõttu on teil kui kasutajal ka täielik kontroll küpsiste kasutamise üle. Oma veebilehitseja sätete muutmisega saate küpsiste edastamist keelata või piirata. Juba salvestatud küpsiseid saab igal ajal kustutada. Seda saab ka automatiseerida. Meie veebilehe küpsiste inaktiveerimise korral ei pruugi meie veebilehe kõik funktsioonid enam kasutatavad olla.

V. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

 1. Veebilehe pidaja

Tellimuse täitmisel edastatakse isikuandmed agentuurile ja tehnilise teenuse pakkujale, kellelt on tellitud veebilehe haldamine. Tellimuse täitmine on teenusepakkujaga kokku lepitud vastavas lepingus.

 1. Sotsiaalmeedias jagamise nupp

Üldine märkus.Sotsiaalmeedia pistikprogrammide puhul tuvastavad vastavad teenused tavaliselt kohe veebilehe külastaja IP-aadressi ning protokollivad külastaja edasise käitumise veebilehitsejas. See võib toimuda ka siis, kui te nuppu ei vajuta. Selle takistamiseks kasutame Shariffi meetodit. See tähendab, et meie sotsiaalmeedianupud loovad vahetu kontakti sotsiaalvõrgustiku ja teie vahel alles siis, kui te vajutate jagamisnuppu. Kui olete sotsiaalvõrgustikku sisse loginud, ei kuvata Facebooki ja Google+ puhul lisaakent. Twitteri puhul kuvatakse hüpikaken, kus saab säutsu teksti veel muuta. Nii saate meie sisu sotsiaalvõrgustikes avaldada, ilma et need võrgustikud koostaksid terviklikke kasutusprofiile.

Facebook

Meie veebilehel kasutatakse ettevõtte Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA sotsiaalvõrgustiku pistikprogramme. Tänu Shariffi meetodile saab Facebook teie IP-aadressi ja teabe selle kohta, et te meie veebilehte külastate, alles siis, kui vajutate nuppu. Pistikprogrammi käivitamisel siis, kui olete Facebooki sisse loginud, saab Facebook seostada pistikprogrammi kasutamise teie kasutajakontoga.

Pärast seda toimuva andmete kogumise ja kasutamise kohta Facebooki poolt puudub meil teave ja me ei saa seda ka mõjutada. Lisateavet leiate Facebooki andmekaitsedeklaratsioonist aadressil de-de.facebook.com/policy.php. Lisaks osutame selles andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatavale küpsiste üldisele kasutamisele ja keelamisele.

Google+

Meie veebilehel kasutatakse sotsiaalvõrgustiku Google+ der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA pistikprogramme. Tänu Shariffi meetodile saab Google teie IP-aadressi ja teabe selle kohta, et te meie veebilehte külastate, alles siis, kui vajutate nuppu. Pistikprogrammi käivitamisel siis, kui olete Google+ sisse loginud, saab Google+ seostada pistikprogrammi kasutamise teie kasutajakontoga.

Pärast seda toimuva andmete kogumise ja kasutamise kohta Google+ poolt puudub meil teave ja me ei saa seda ka mõjutada. Lisateavet leiate Google’i andmekaitsedeklaratsioonist aadressil www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Lisaks osutame selles andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatavale küpsiste üldisele kasutamisele ja keelamisele.

Twitter

Meie veebilehel kasutatakse sotsiaalvõrgustiku Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA pistikprogramme. Tänu Shariffi meetodile saab Twitter teie IP-aadressi ja teabe selle kohta, et te meie veebilehte külastate, alles siis, kui vajutate säutsu jagamise nuppu.

Pärast seda toimuva andmete kogumise ja kasutamise kohta Twitteri poolt puudub meil teave ja me ei saa seda ka mõjutada. Lisateavet leiate Twitteri andmekaitsedeklaratsioonist aadressil twitter.com/privacy. Lisaks osutame selles andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatavale küpsiste üldisele kasutamisele ja keelamisele.

Xing

Meie veebilehel kasutatakse sotsiaalvõrgustiku Xing, XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Saksamaa pistikprogrammi Xing Share. Selle nupu vajutamisel loob teie veebilehitseja pistikprogrammi funktsioonide kasutamiseks ühenduse Xingi pistikprogrammiga. Sealjuures ei salvesta Xing teie isikuandmeid ega küpsiseid teie kasutuse kohta. Lisateavet leiate Xingi andmekaitsedeklaratsioonist aadressil www.xing.com/privacy. Lisaks osutame selles andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatavale küpsiste üldisele kasutamisele ja keelamisele.

LinkedIn

Meie veebilehel kasutatakse sotsiaalvõrgustiku LinkedIn LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Iirimaa pistikprogrammi LinkedIn Share. Selle nupu vajutamisel loob teie veebilehitseja pistikprogrammi funktsioonide kasutamiseks ühenduse LinkedIni pistikprogrammiga. Sealjuures ei salvesta LinkedIn teie isikuandmeid ega küpsiseid teie kasutuse kohta. Lisateavet leiate LinkedIni andmekaitsedeklaratsioonist aadressil www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Lisaks osutame selles andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatavale küpsiste üldisele kasutamisele ja keelamisele.

 1. YouTube’i videod

Meie veebilehel leidub üksikuid YouTube’i videoid, mis on salvestatud YouTube’i pakkuja serveritesse ja mida esitatakse meie veebilehel manustamise teel. Video manustatakse, kui vastav suvand on laiendatud andmekaitsesätetes lubatud. Video mängimisel salvestatakse teie arvutisse YouTube’i küpsised ja DoubleClicki küpsised ning võidakse edastada andmed YouTube’i pidajale, ettevõttele Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

YouTube’is salvestatud videote mängimisel edastatakse praeguse seisuga YouTube’i ja DoubleClicki võrgu pidajale, ettevõttele Google Inc. vähemalt järgmised andmed: IP-aadress ja küpsise tunnus, meie juures avatud lehe spetsiifiline aadress, lehe avamise süsteemikuupäev ja kellaaeg, teie veebilehitseja tunnus. Andmed edastatakse sõltumata sellest, kas teil on Google’i kasutajakonto või mitte või kas te olete sisse loginud või mitte. Kui olete sisse loginud, võib Google need andmed otse teie kontoga seostada. Kui te ei soovi andmete seostamist oma profiiliga, peate enne video esitusnupu vajutamist kontolt välja logima.

YouTube või Google Inc. salvestab need andmed kasutajaprofiilina võib kasutada neid reklaami, turu-uuringute ja/või oma veebilehtede vajaduspõhise kujundamise eesmärgil. Selline analüüsimine toimub (ka sisselogimata kasutajate puhul) eelkõige vajaduspõhise reklaami edastamiseks ja selleks, et teisi kasutajaid teie tegevusest meie veebilehel teavitada. Teil on õigus selliste kasutajaprofiilide koostamine vaidlustada, vaie tuleb esitada YouTube’i pidajale Google’ile.

 1. Google Maps 

See veebiteenus kasutab ettevõtte Google Inc. kaarditarkvara Google Maps. Selle veebilehe kasutamisel kinnitate oma nõusolekut sellega, et Google ja selle esindajad võivad koguda, töödelda ja kasutada andmeid automatiseeritult. Google Mapsi kasutustingimused. Lisateavet andmete kogumise eesmärgi ja ulatuse ning andmete kasutamise kohta Google’i poolt saate sellelt infolehelt.

VI.Andmesubjekti õigused

EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse järgi on teil järgmised õigused. Teie isikuandmete töötlemise korral on teil õigus saada teavet teie isiku kohta salvestatud andmete kohta.

Kui isikuandmetes on vigu, on teil õigus andmeid parandada (GDPR-i artikkel 16).

Õiguslike eelduste olemasolu korral saate nõuda andmete kustutamist või andmete töötlemise piiramist, samuti töötlemise vaidlustada (GDPR-i artiklid 17, 18 ja 21).

Kui olete andmete töötlemisega nõustunud või sõlminud andmete töötlemise kohta lepingu ja andmete töötlemine toimub automatiseeritult, on teil õigus ka andmeid üle kanda (GDPR-i artikkel 20).

Eespool nimetatud õiguste kasutamisel kontrollib Saksa-Balti kaubanduskoda, kas selleks on olemas õiguslikud eeldused.

Andmekaitseõiguslikud kaebused saate esitada pädevale järelevalveasutusele.

Saksamaa:

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Husarenstraße 30,

D-53117 Bonn

Telefon: 0228 99 7799 – 0

Faks: 0228 99 7799 – 550

E-post: poststelle(at)bfdi.bund.de

Veeb: http://www.datenschutz.bund.de

Eesti

Andmekaitse Inspektsioon

Väike-Ameerika 19

10129 Tallinn

Telefon: +372 5620 2341

E-post: info(at)aki.ee

Veeb: http://www.aki.ee/en

 

 

Facebook