Kupongid maksavad 2, – EUR.


Teabe esitamise kohustus: üritusele registreerimine

1. Töötlemise nimetus

Andmekaitsealane teave esitatakse seoses teie isikuandmete töötlemisega meie üritustele registreerimisel. Kahjuks ei ole meil võimalik ilma teie andmeteta teie registreerumist töödelda.

2. Vastutava töötleja nimi ja kontaktandmed

Deutsch-Baltische Handelskammer in Estland, Lettland, Litauen e.V.

Joachim Veh

Strēlnieku iela 1-4,

LV-1010 Riga, Läti

Telefon: +371 6732 0007

E-post: joachim.veh@ahk-balt.org

3. Töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Teie andmeid kogutakse selleks, et registreerida teid üritusele.

Teie andmeid töödeldakse GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti b alusel. Arvestage, et üritusel pildistatakse ja/või filmitakse. Üritusel osalemisega nõustute, et teid kujutavaid fotosid ja/või videosalvestisi võidakse avaldada (trükimeedias, internetis, sotsiaalvõrgustikes jne).

 4. Isikuandmete saajad või saajate kategooriad

Ürituse korraldamiseks võidakse üksikutel juhtudel edastada kolmandatele isikutele, nagu osalejatele, esinejatele, ministeeriumidele, saatkondadele kindlaid isikuandmete kategooriaid (st perekonnanimi, eesnimi, firma/ettevõte) Edastamine toimub kooskõlas GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktiga f õigustatud huvi olemasolu korral.

5. Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse

Kasutame mass-e-kirjade saatmiseks ettevõtte Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA saatmisteenust MailChimp.

Lisateavet saatmisteenuse MailChimp ning küpsiste üldise kasutamise ja küpsiste keelamise kohta lugege meie andmekaitsedeklaratsioonist.

Teie andmed saadakse veebirakenduse kaudu internetist. See ei võimalda tagada isikuandmete usaldusväärsust (haavatamatust), autentsust (ehtsust) ja saadavust.

6. Isikuandmete säilitamise kestus

Teie andmed salvestatakse kuni ürituse lõpuni. Õigusaktides sätestatud juhtudel võidakse neid vajadusel säilitada ka kauem.

7. Andmesubjekti õigused

EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse järgi on teil järgmised õigused.

Teie isikuandmete töötlemise korral on teil õigus saada teavet teie isiku kohta salvestatud andmete kohta.

Kui isikuandmetes on vigu, on teil õigus andmeid parandada (GDPR-i artikkel 16).

Õiguslike eelduste olemasolu korral saate nõuda andmete kustutamist või andmete töötlemise piiramist, samuti töötlemise vaidlustada (GDPR-i artiklid 17, 18 ja 21).

Vaide korral ei saa me teie kui osalejaga enam ühendust võtta ja kustutame teid meililistist.

Kuna andmete töötlemine põhineb lepingul ja andmete töötlemine toimub automatiseeritult, on teil õigus ka andmeid üle kanda (GDPR-i artikkel 20).

Eespool nimetatud õiguste kasutamisel kontrollib Saksa-Balti Kaubanduskoda, kas selleks on olemas õiguslikud eeldused.

Oma õiguste teostamiseks pöörduge Saksa-Balti Kaubanduskoja poole.

Andmekaitseõiguslikud kaebused saate esitada pädevale järelevalveasutusele.

Saksamaa:

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Husarenstraße 30,

D-53117 Bonn

Telefon: 0228 99 7799 – 0

Faks: 0228 99 7799 – 550

E-post: poststelle(at)bfdi.bund.de

Veeb: http://www.datenschutz.bund.de

Eesti:

Andmekaitse Inspektsioon

Väike-Ameerika 19

10129 Tallinn

Telefon: +372 5620 2341

E-post: info(at)aki.ee

Veeb: http://www.aki.ee/en

Läti:

Datu valsts inspekcija

Blaumaņa iela 11/13-11,

Riga, LV-1011

Telefon: +371 6722 3131

Faks: +371 6722 3556

E-post: info(at)dvi.gov.lv

Internet: http://www.dvi.gov.lv/lv/

Leedu:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

A. Juozapavičiaus g. 6

Vilnius, LT-09310

Telefon: +370 5271 2804, +370 5279 1445

Faks: +370 5261 9494

E-post: ada(at)ada.lt

Veeb: https://www.ada.lt/go.php/lit/img

8. Nõusoleku tagasivõtmise õigus

Kui olete nõustunud andmete töötlemisega Saksa-Balti Kaubanduskoja poolt, saate oma nõusoleku igal ajal edasiulatuva mõjuga tagasi võtta. See ei mõjuta andmetöötluse õiguslikkust ajavahemikus, mis jääb nõusoleku andmise ja tagasivõtmise vahele.

Facebook